ตารางเรียน ปฏิทินการศึกษา วันและเวลาลงทะเบียนเรียนค่ะ Update!!!


มร.30 เทอมซ่อม 1/56
เลื่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคซ่อม 1/2556 (12-15 ธ.ค.56)
ปฏิทินการศึกษา
มร.30 เทอม 2/56
มร.30 เทอมซ่อม 2/56
ข้อมูลอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

แนวข้อสอบ 1/56 By Juno’ Laws และเพื่อนๆ The Old Law RU


LAW1001 มหาชน
ข้อ1
นิติวิธีทางกม.มหาชน
การแก้ไขรธน.มาตรา291
หลักสาธารณะประโยชน์
ข้อ2 กม.มหาชนใช้อย่างไร ใช้กับใคร ใช้เมื่อไร 1ข้อ
ข้อ3 บทที่9-10
Cr.Eve Belega

LAW1002 เอกชน
ข้อ1 ม.4ว.1 ม.4ว.2 ม.15
ข้อ2
ผู้เยาว์ ม.19-25
คนวิกลจริต ม.28 30
คนไร้ ม.29
คนเสมือนไร้ ม.34
ข้อ3 ม.61 ม.15

Law 2001 ทรัพย์
อ.จุฑามาศ
ข้อ 1 ม.1299 1300
ข้อ 2 ม.1310 1311 1312 1322
ข้อ 3 สิทธิครอบครอง
ข้อ 4 ครอบครองปรปักษ์-ภาระจำยอม

LAW2003
sec2. 429 437 443 445 446 449
Cr.พริก หยวก

LAW2004 รธน.
ของอาจารย์ภัทรศักดิ์ออก1ข้อ
ให้ดูเรื่องอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
มาตรา275 ว.1,2 (ดูมาตรา131+277 ว.3+278 ว.3 ไปด้วยอาจออกคู่กันแต่ให้เน้น 275 เป็นหลัก)
อีกเรื่องที่อาจจะออกให้ดูมาตรา6+212 ว.1,2
สอบถามเพิ่มเติมที่mail ของอาจารย์ : Patrasak@aol.com
Cr.Kanokrat Komonthip

LAW2005 ซื้อขาย
ซื้อขาย 1ข้อ
ขายฝาก 1ข้อ
ให้ 1ข้อ ม.521 ม.523-526,527
Cr.Wirapong Pong//The Old Law RU

LAW2006 อาญา1
ม.59 60 61 62 67 68 72 80 81 82 83 84 86

LAW2007 อาญา2
ข้อ1-2
1.ดูหมิ่น ม.136
2.แจ้งความเท็จ ม.137,172,173,174,181
3.ให้สินบนเจ้าพนักงาน ม.144,149
4.เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ม.157**
5.หนีที่คุมขัง ม.189,190,192,191

ข้อ4 อาจารย์ประสิทธิ์ ออกมาตรา 264ว.1 หรือมาตรา276ว.1
Cr.Niti-Law SaAek//The Old Law RU

LAW2008 เช่าทรัพย์ เช่าซื้อฯ
อ.ท่านบอกว่าออกแนวๆเดิมครับ แนวเดิมที่มีก็คือ (อิงจากข้อสอบเก่ายอนหลัง 10 เทอมครับ)
ข้อ 1 537 538 566 569 570
ข้อ 2 560 574
ข้อ 3 575 581 582 583 587 591 596 597 605 607
ดูเพิ่มเติม : 544 552 554 564 572 573 586 595 598
Cr.Niti-Law SaAek

LAW2009 ยืม
1 . ยืมใช้สิ้นเปลือง 640 หน้าที่ผู้ยืม
2. ยืมใช้คงรูป 650 653 654 656 + ดอกเบี้ย ยืมเงิน
3. ความแตกต่างระหว่างฝากทรัพย์และฝากเงิน เจ้าสำนักโรงแรม 674-677
Cr.แบล็คแมน รัชติกาล//The Old Law RU

LAW2010 ค้ำประกัน
ส่วนของอาจารย์มรกตออกมาตรา680-697 เว้นม.684
และความระงับของสัญญาค้ำประกัน
698-701 ไม่ออกสอบ
Cr.Niti-Law SaAek//The Old Law RU

LAW2011 ตัวแทนนายหน้าครับ
ข้อ 1-2 (รศ.มณฑา 1 ข้อ, รศ.อรวรรณ 1 ข้อ)
797 798 800 801 803 805 806 808 810 811 812 813 815 816 818 819 820
821 823 826 827 828 829 833 835 837 838 839 840 843
ข้อ 3 รศ.นิวัฒิ 1 ข้อ845 846
Cr.Niti-Law SaAek

LAW2012 ประกันภัย
เซกวันจัน 7.30 น.อาจารย์บอกขอบเขตมาประมาณนี้น้ะค่ะ มาตราสำคัญๆม.861,862,863,865,869,875,879,880,887,889,890,891,895
Cr.Yaowalak Wongsuk

LAW3001 อาญา3
-ความผิดชีวิตและร่างกาย 288 290 291 295 297 300 (1 ข้อ)
-ความผิดต่อเสรีภาพ 309 310 313 316 317 318 319
-ความผิดฐานหมิ่นประมาท 326 330 331 (เสรีภาพหรือหมิ่นประมาท 1ข้อ)
-ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 334 336 337 339 340 341 352 (2 ข้อ)

LAW 3002 ห้างหุ้นส่วน บริษัท
(อ.ธีระ เป็นผู้ออกข้อสอบทั้ง 3 ข้อ)
ข้อ 1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ มาตรา 1033 1035 1064(6)+1022 1038 1066 1051 1068 1029 1030
ข้อ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัดมาตรา 1095 วรรค 1 ม.1079 1082 1088 1080 1068 1085 1091 1052 1092
ข้อ 3 บริษัทมาตรา 1151 1168 วรรค 3 1175 1178 1195 1194 1220 1224 1182 1190
ท่านอาจารย์ธีระ ปิดคอร์สไปเมื่อวานนี้
ให้เบอร์ด้วยหากมีคำถามข้อสงสัยในเรื่องเรียนเรื่องใด 081-981-1412
Cr.Som Khanittha//The Old Law RU
อาจารย์บอกเพิ่มเติม(ปิดครอส)…..ข้อ3 เรื่องบริษัทเรื่องที่ต้องดู
1) กรรมการ ม.1151, 1153/1, 1168 ว.3
2) ประชุมใหญ่ ม. 1175 (จำไปด้วยว่ามติพิเศษมีเรื่องอะไรบ้าง) , 1178, 1182,1190,1195+1185, 1194
3) การเพิ่มทุน ลดทุน ม. 1120,1124,1125
Cr.Kanokrat Komonthip

LAW3003 ครอบครัว
ข้อ1 การหมั้น เน้น 1437 1438 1439 1440 1442 1443 1444 1445 1446
ข้อ3 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา เน้น 1465 1466 1469 1471 1473 1474 1476 1476/1 1480 1488-1490
ข้อ4 การหย่าและบุตร เน้น 1516 1517 1518 1523 1536-1438 1546 1547

LAW3004 พระะธรรมนูญ
อ.พัชรดา ม. 8 9 13 15 16 17+24 17+25 18 19 21 22 23 25ว.2 26 27 28 29 30 31 33

LAW3005 วิ.แพ่ง1
อ.ฉันชาย 18 27 55 57 59 144 148 173ว.2(1) 172 177 176
Cr.Kittinun Chongaree

LAW3007 วิ.แพ่ง2
ข้อ. 1-2 การอุทธรณ์
อ.ฉันชาย ท่านได้บอกในห้องว่า มาตราที่ท่านจะออกคือ ม.223 223ทวิ 224 225 226-228 229
อ.สมชัย ได้เน้น ม.224 226-228
ข้อ. 3 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
อ.นคร จะออกที่ได้บรรยายในชั่วโมง ซึ่งเกี่ยวกับ ม.254 ดู 264 เผื่อไปด้วย
ข้อ. 4 บังคับคดี อ.สมชัย ท่านจะออก ม.271
ซึ่งมีมาตราอื่นอ.ได้บรรยาย ม.272 275 296ทวิ 297 ดูเผื่อไป
Cr.TheMagician Aof//The Old Law RU

LAW3008 วิอาญา2
อ.สมชัย ปิดบรรยาย อ.ท่านออก 2 ข้อ
โดยได้ให้ขอบเขตการออกข้อสอบคือ
1.การพิจารณา ม.172 173 174 176
2.การอุทธรณ์ ม.193 ทวิ ,193 ตรี
Cr.TheMagician Aof//The Old Law RU

LAW3009 มรดก
ออก1ข้อ ม.1600
อีก2ข้อออก 1605 1606 1608 1610-1619 1754
Cr.Wirapong Pong//The Old Law RU
Sec.วันอังคาร
ข้อ 1 ม.1599+1600
ข้อ 2 ม.1623+1624/แบ่งมรดก
ข้อ3-4 รวม ม.1599 1600-1609 1612 1613 1615 1617-1620 1698 1699 1622 1625 1627 1629 1630 1633 1635 1639 1642 1643 1753 1623 1624
Cr.สุข สุข สุข

LAW3011 พยาน
ข้อ1 ม84 84/1 177วรรค2 183
ข้อ3 เน้นม.94 และม.88 90 93

LAW3032 ปัญหาในกม.อาญา
อาจารย์นพพงษ์ ให้คาบสุดท้าย
1 การกระทำ/พยายามกระทำความผิด
2 สำคัญผิดม.59ว3 61 62
3 ป้องกัน/จำเป็น/บันดาลโทสะ
4 ตัวการ/ผู้สนับสนุน
(คะแนนช่วย รายงาน20คะแนนเรื่องกระทำโดยพลาดมาตรา60
ส่งก่อนสอบที่่ห้อง2502 ของอ.นพพงษ์ครับ)

LAW3035 สืบสวนสอบสวน
อ.พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์
ข้อ1 หน้า 84(ข้อ 6.3) แนวทางการรวบรวมและพิจารณา พยานหลักฐานเกี่ยวกับการพิสูจน์การตายของบุคคล ***7ข้อย่อย
ข้อ2 หน้า 26 กฎแห่งพยานหลักฐาน ***เน้นกฎข้อที่ 4
Cr.Rungsir Chaikul//The Old Law RU

ข้อ3-4
ในส่วนของ อ.ปราโมทย์ มาตรา 2(4),(7),4ว.2,5(1)(2),121

LAW4001 ภาษี
จากที่เคยออกบ่อยๆนะ
- บุคคลธรรมดา39 40 41 42 47 48 56 57ทวิ
- นิติบุคคล65ว.1 66ว.1 66ว.2 70 76ทวิ
Cr.Kanok Boss

LAW4002 ว่่าความ
—1ข้อ ฟ้องคดีแพ่ง รูปแบบจาก ป วิแพ่ง มาตรา 67 กับ 172วรรคสอง ดูจากข้อสอบเก่าเอา
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายคำ
ฟ้องหมายเลข… ห้ามลืมเด็ดขาด คำขอ อย่าลืม
หรือคำร้อง คำขอ คำแถลงต่างๆ เน้นคำร้องระหว่างพิจารณา อ.ปารเมศ ดังนี้
1.การส่งหมายและสำเนาคำฟ้องทางไ
ปรษณีย์
2.คำร้องขอให้ออกคำบังคับ(จำเลย
ไม่มาฟังคำพิพากษา)
3.คำร้องขอให้ออกหมายบังคับคดี(
ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี)
4.ขอขยายระเวลายื่นคำให้การ
5.หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
—1ข้อ จากเหล่านี้ นิติกรรมสัญญา(สัญญาเช่า ซื้อขาย จ้าง) หรือ พินัยกรรม*เน้นๆ(บอกหลักเกณฑ์คร่าวๆในการร่างพินัยกรรมสัก4-6อัน) อ มารุต
—1ข้อ คำฟ้องคดีอาญา ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หน่วงเหนี่ยวกักขัง ฐานใด ฐานหนึ่ง ในนี้ อ ปารเมศ
Cr.Kanok Boss Kulkitirungsri//The Old Law RU

LAW4003 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
อ.จตุพรบทที่ 2 ออก 2 ข้อ
1ข้อ จะออกเรื่อง ขั้นตอนการจัดทำสนธิสัญญา
อ.สมชัย
1ข้อ องค์ประกอบของรัฐ รูปแบบของรัฐ การรับรองรัฐ-รัฐบาล การสืบทอดของรัฐ การได้ดินแดน บทที่3
อีก1ข้อ ออกบทที่5(การะระงับกรณีพิพาทโยสันติ)บทที่6(การระงับกรณีพิพาทโดยไม่ถึงกับทำสงคราม)
Cr.TheMagician Aof//The Old Law RU

LAW4004 แรงงาน
ข้อ3 พรบ เงินทดแทน ม.13 15 18 20-23
ข้อ4 พรบ แรงงานสัมพันธ์ ม.13 15 16 18 21 22 31 34 121(1)
Cr.Jane Pakamas Karakate//The Old Law RU

LAW4005 หลักวิชาชีพ
ข้อที่1 ขอบเขตบทที่ 1,4,5 (อ.สุเมธ)
และให้คำถามไว้3ข้อในห้องบรรยายไม่รู้จะนำมาออกหรือเปล่า
ข้อ1.วิชาชีพนักกฎหมายมีองประกอบสำคัญประการหนึ่งคือ “มีเจตนารับใช้ประชาชน” หมายความว่าอย่างไร
ข้อ2.ลักษณะวิชาชีพนักกฎหมายที่ว่าต้องมีองค์กรวิชาชีพอยากทราบว่าจัดตั้ง ขึ้นมาควบคุมในเรื่องใด
ข้อ3.วิชาชีพทางกฎหมายมีลักษณะอย่างไร
มารยาททนายข้อ 5,10,12 ,15,18 ,
ประมวลจริยธรรมฯข้อ 14,40,41,42,43
อ.อธิบายเน้นตรงข้อเหล่านี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ ข้อ12(1)ของทนาย และข้อ41,42ของผู้พิพากษา
Cr.นิติชัย คุณธรรมจรัส//The Old Law RU

LAW4006 คดีบุคคลและคดีอาญา
1.การได้สัญชาติ
2.พ.ร.บ.ขัดกัน
3.ตำรวจสากล
4.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
Cr.Sutisa Kingkan//The Old Law RU

LAW4008 กฎหมายที่ดิน
อ.เรืองยศ ขอบเขตที่ท่านจะใช้ออกข้อสอบ คือ
พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกม.ที่ดิน ฯ ม.5 8 9
ปะมวลกม.ที่ดิน ม.1 สิทธิในที่ดิน,
โฉนดที่ดิน ม.3 4ทวิ 27ตรี 31 58ว.1-ว.3 58ทวิ 59 59ทวิ 71 72 78 79 81 82 83
อ.กุลทิตาอ.จะออกเกี่ยวกับการห้ามโอน
มาตรา 31,58 ทวิ ว.5 = 1 ข้อกับการจัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มาตรา 83 (เรื่องอายัด)
Cr.TheMagician Aof//The Old Law RU

LAW4009 ทรัพย์สินทางปัญญา
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 4 บทนิยาม,มาตรา 6-11,15,17,18,27-32,35(2 ข้อ)
พ.ร.บ.สิทธิบัตร มาตรา 3,5,6,7,8,ดูมาตรา 9 ผ่านๆ ด้วย(1 ข้อ)
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 6,7,8,13
Cr.นิติชัย คุณธรรมจรัส//The Old Law RU

LAW4010 การค้าระหว่างประเทศ
มาตรา 3,17,39,52,58,59,60(1)(2)
(LAW4016 ดูมาตรา 31,33,34,43,44,45)
ส่วนของอ.แนบภู
Incoterm 2010ให้ตัด EXW,DDP,FAS

LAW4043 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อ.บอกมาก่อน 3 ข้อ
1.ผังเมืองนำมาจัดสรรที่ดิน
2.ความหมายของการจัดสรรที่ดิน มาตรา 4 พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน 2543
3.ประเภทจัดสรรที่ดิน พาณิชยกรรมที่อยู่อาศัย
Cr.Supatta Lalaby’s//The Old Law RU

LAW 4050 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
1.EIA มาตรา67(2)
2.Expert Witness
3.แนวคิดพื้นฐานของการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม
4.มาตรา 67(2) โยงเคสสุวรรณภูมิ
Cr.Pimala Hotragul//The Old Law RU

LAW4051 การร่างกฎหมาย
1.หน้าที่ของผู้ร่างกฎหมาย
2.พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด
3.บทนิยาม
4.วันใช้บังคับ
5.กระบวนการเสนอร่างกฎหมาย(พ.ร.บ.)
Cr.นิติชัย คุณธรรมจรัส//The Old Law RU

LAW4053 กฎหมายคอมฯ
ข้อ 1 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์คืออะไร ผู้กระทำผิดมีใครบ้าง และกระทำผิดอย่างไรบ้าง
ข้อ 2 ความชอบธรรมในการนำโปรมแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้มีอะไรบ้าง การกระทำที่ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์มีอะไรบ้าง (พรบ.ลิขสิทธิ์ม.32ว.1,35)
ข้อ 3
1)ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงอะไร
2)คำว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในกรอบของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์เน็ตหรือสื่อื่นๆ ที่เรียกว่า “เครือข่ายเปิด”จะครอบคลุมธุรกรรมอยู่ 2 ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง
3)มีการแบ่างธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่นเป็นกลุ่มๆ ได้แก่อะไรบ้าง
ข้อ 4 หลักการเบื้องต้นที่ต้องมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวมีอะไรบ้าง
Cr.Jane Pakamas Karakate//The Old Law RU

LAW 4060 กฏหมายประชาคมอาเซียน
ขอบเขต มีดังนี้
- ถิ่นกำเนิดสินค้า
- Asean way
- กฏบัตรอาเซียน
- อาเซียน Master Plan
- การยอมรับวิชาชีพ ใน อาเซียน
Cr.Lipping Melody//The Old Law RU

ตารางเรียน ปฏิทินการศึกษา วันและเวลาลงทะเบียนเรียนค่ะ


มร.30 เทอม 1/56
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาค 1/2556 (14 - 17 มิ.ย.56)
ปฏิทินการศึกษา
วันและเวลาสอบซ่อมภาค 2 และ S/55
ข้อมูลอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

แนวข้อสอบ นิติ ราม S/55 Credit : คุณ Juno’ Laws [update 14 พค]


LAW1001 มหาชน
ข้อ3 อ.พัฒนะ เรือนใจดี ออกบทที่9-10

LAW1002 เอกชน
ข้อ1 ม.4ว.1 ม.4ว.2 ม.15
ข้อ2
ผู้เยาว์ ม.19-25
คนวิกลจริต ม.28 30
คนไร้ ม.29
คนเสมือนไร้ ม.34
ข้อ3 ม.61 ม.15

LAW1003 นิติกรรม
1.*170 169 369
2.ผลของโมฆะกรรม
3.193/3 ว.2 193/5 193/14 193/15 193/30
4,358 359
Cr.Beer Haineken

LAW 2001 ทรัพย์
อาจารย์พิมพ์ใจ >>>
1299/1310/1311/1312/1329-1332 (2ข้อ)
อาจารย์สมหมาย>>>
1367/1368/1375/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1384/1387/1388/1389/1390/1401 (2ข้อ)
Cr.Ple Apple

LAW2002 หนี้
เซต1
- ลูกหนี้ผิดนัด มาตรา217-219 203 204 216 224
- บังคับชำระหนี้ มาตรา213 214
- ช่วงสิทธิ 226ว.2 227 229(3) ช่วงทรัพย์ 228 +ลูกหนี้ร่วม 291
- เพิกถอนการฉ้อฉล 237 238 240
- โอนสิทธิเรียกร้อง 303 306 308
เซต2
- วัตถุแห่งหนี้ 195ว1ว2
- กำหนดเวลาชำระหนี้ 203 206 ลูกหนี้ผิดนัด204 216 217
- การบังคับชำระหนี้ 213 214 215 216 217-219 222 224
- ช่วงทรัพย์ช่วงสิทธิ 226 227 229 228
- โอนสิทธิเรียกร้อง 303 306 308
Cr.ดำ และ ขาว

LAW2003 ละเมิด
ส่วนที่ 1 : 420* 421* 422 423**
ส่วนที่ 2 : 425* 427 428 429* 430* 432*
ส่วนที่ 3 : 433* 434 436 437*
ส่วนที่ 4 : อ.ยังไม่ให้แนวคับผม แต่อ.ท่านบอกว่า ออกไม่ถึงนิรโทษกรรมครับ
Cr.SaAek Prom-In

LAW2004 รัฐธรรมนูญ
ชีทกิจบดีโมเดลที่แจกในคาบเรียน ดาวโหลดที่ http://toniti.blogspot.com/2012/06/kijbodi-model-no2-3-8-9.html

ข้อ 1 – 2 ให้ดูในกิจบดี โมเดลครับ (อ.ท่านแจกในคาบ) มี 2 ประเด็นครับ
1.จะเป็นเรื่องของที่มาของอำนาจต่างๆ การใช้อำนาจต่างๆ การควบคุมตรวจสอบครับ
2.ประวัติรธน.ไทย ขั้นตอนการร่างกฎหมาย
3.หลักการของระบอบประชาธิปไตยครับ
Cr.SaAek Prom-In
ส่วนนี่ส่วนของวันพุธนะครับ
ม.235 ม.236 ม.65ว2+ม.18ว1 ม.106(7) ม.239ว1+(ม.163 ม.164 ม.165)
ม.223ว1ว2 ม.291 ม.219ว3 ม.239ว2ว.ท้าย
Cr.ต.ต้น เด็กนิติศาสตร์

LAW2005 ซื้อขาย
ส่วนของข้อ1 เน้น456สัญญาจะซื้อจะขาย+193/30

ข้อ 1 : 453 456 458 ดูหลักเกณฑ์จะซื้อจะขาย
ข้อ 2 : 472 473 475 481
ข้อ 3 : 491,499,498,492,501
Cr.SaAek Prom-In

LAW2006 อาญา1
ปิดคอร์ทสวันนี้ อ.บอกขอบเขตมาดังนี้ครับมาตรา
ปอ. 59 60 61 62 67 68 80 81 82
Cr.SaAek Prom-In

LAW2007 อาญา2
ข้อ1-2
1.ดูหมิ่น ม.136
2.แจ้งความเท็จ ม.137,172,173,174,181
3.ให้สินบนเจ้าพนักงาน ม.144,149
4.เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ม.157
5.หนีที่คุมขัง ม.189,190,192,191

LAW2011 ตัวแทน
- ม.801 ว.2 (2) +822+823+800
- 805+803+827 ว.แรก +812
- 805+818
- 810+811
- 810+811+812
- 819+816+810
- 806+ ฎีกา311/2527
- 806+798+820
ตัวแทน 2 ข้อ
นายหน้าดูที่สอนชั่วโมงสุดท้าย
Cr.นักศึกษา วิชากฎหมาย

LAW2013 ตั๋วเงิน Cr. ต.ต้น เด็กนิติศาสตร์
มาตรา 898-905
มาตรา 908-923 *มาตรา 925 926 (ดูผ่าน)
มาตรา931 935 937
มาตรา938-940+921
มาตรา987-1000 * มาตรา 993 996 ไม่ออก
1006-1009+949 *ที่เน้นมากคือ 1007-1009

LAW2036 สิทธิมนุษยชน ของอ. ประกอบค่ะ
1.ความหมายของสิทธิมนุษยชน
2.ที่มาของสิทธิมนุษยชนยุคปัจจุบัน
3.การต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
4.สิทธิมนุษยชนในกฎบัตรสหประชาชาติ บทที่6 หน้า255
5.ปฎิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หน้า 276 จร้า
Cr.Oil Srangpo

LAW3001 อาญา3
-ความผิดชีวิตและร่างกาย 288 290 291 295 297 300 (1 ข้อ)
-ความผิดต่อเสรีภาพ 309 310 313 316 317 318 319
-ความผิดฐานหมิ่นประมาท 326 330 331 (เสรีภาพหรือหมิ่นประมาท 1ข้อ)
-ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 334 336 337 339 340 341 352 (2 ข้อ)

LAW3002 หุ้นส่วน
ข้อ1 1030 1050 1051 1068 1052 1054 1072
ข้อ2 1095วรรคแรก 1079 1082 1088 1080 1091 1068+1080
ข้อ3 1113 1129ว.2ว.3 1151 1175 1178 1182 1190 1194 1220 1224 1195

LAW3005 วิแพ่ง1
เขตศาล ม. 4(1) 4ทวิ 4ตรี 5
คู่ความ ม.55-59
ทิ้งฟ้อง ถอนฟ้อง ม.174 175 176
ฟ้องแย้ง ม.1(3) 177ว.3 179ว.3
Cr.Fo-Fern Sribunruang

LAW3007 วิแพ่ง2
**อ.นันทรัต (ครั้งที่ 5)แนวข้อสอบ ใน 3 ข้อนี้ จะออกสอบ 2 ข้อ (โดยให้ดูหลัก และข้อยกเว้น)
1. ม.223 ทวิ (จำหลักเกณฑ์ 3 ข้อ ศาลจึงจะอนุญาต และหากศาลอนุญาตให้ดูเป็นที่สุดหรือไม่ และกรณีที่ศาลยกคำร้องให้ดูว่าเพราะอะไร)
2. ม.138 +223 + 229 เกี่ยวกับสัญญาประนีประนอมยอมความกับคำพิพากษาตามยอม – เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นจึงจะอุทธรณ์ได้ตาม 223+229
3. ม .226 + 227 + 228 จะออกมาตราใดมาตราหนึ่งเท่านั้น (ข้อสอบจะออกเป็นตัวอย่างในห้อง)
**อ.นครออก 2 ข้อ
ข้อ 3 วิธีการชั่วคราว ม.253 254 264
ข้อ 4 วิธีการบังคับคดี
Cr.Jitsukon Puyaroon

LAW3010 กฎหมายล้มละลาย
อ.มณฑาเน้น
ข้อ1. 94ว.แรก94(1)94(2)95+ ฎ.725/249596+96ว.ท้าย (ม.733+สัญญาพิเศษ)
ข้อ2 ม.13 ฎ.5898/2531 597/2523
ข้อ3 ม.46+42+52ว.ท้าย
Cr.TheMagician Aof

LAW3011 พยาน
ข้อ1 หน้าที่นำสืบ วิแพ่ง ม.84 84/1 177ว.2 183 / วิอาญา 174 176
Cr.TheMagician Aof

LAW3012 ปกครอง
ส่วนที่1พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
อ.บอกว่าออกเท่าที่สอนก็น่าจะออกพวก
อำนาจฝ่ายปกครอง การกระจายอำนาจ แบ่งอำนาจ รวมอำนาจ//บริหารราชการส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น

ส่วนที่2พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
อ.สอนถึงม.3, 4, 5จนท.+13+16+18, 5คู่กรณี+21,22,23,24
ส่วนคำนิยามอื่นในม.5อ.พูดคร่าวๆตามตัวบทเลย, การดำเนินการทางปกครองม.30,31,32
ขั้นออกคำสั่งทางปกครอง
1.แบบของคำสั่งทางปกครองม.34
2.ผลใช้บังคับม.42+การแจ้งม.68-74อ.พูดเล่นๆบอกว่าเรื่องการแจ้งไม่เคยออกสอบแต่อาจจะออกในอนาคตไม่เทอมนี้ก็เทอมหน้า
3.เงื่อนไขในการออกคำสั่งทางปกครองของจนท.ม.39
4.การแก้ไขเมื่อมีข้อบกพร่องม.41,42,43
แล้วก็การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองม.44เป็นต้นไปสอนถึงประมาณม.53

ส่วน พรบ.จัดตั้ง
ส่วนที่ 1 เขตอำนาจศาลปกครอง อาจารย์ เน้น ม.9 ว.1 (1)-(6)
(อาจารย์บอกท่องไม่ได้ไปเจอกันเ่ทอมหน้าเลย)(ใช้ประกอบ ม.72 ด้วย)
ส่วนที่ 2 เงื่อนไขการฟ้องคดี อาจารย์ให้มา 5 ข้อ
แต่ถ้าไปดูในเฉลยข้อสอบเก่า จะมี 6 ข้อค่ะ (พวก ม.42 45 49 50 51 52)

ส่วนที่3พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ2542 ขึ้นบรรยายคราวหน้า
Cr.Aom Pongbour

LAW3038
อ.สุธินี ออกคนเดียว4ข้อ
เท่าที่เรียนอ.บอกแค่ว่าที่แน่ๆ
ดูอำนาจศาลเยาวชนฯ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯม.10(1)ประกอบม.5,95 และประมวลกฎหมายอาญาม.73-75
หรือการโอนคดีมี4กรณี1)ม.14ประกอบม.12 2)ม.96 3)ม.97 4.)ม.98+ป.วิอาญาม.26
ทั้งหมดที่กล่าวมาออกแน่ 1 ข้อ
ส่วนอีก3ข้อ ยังไม่เห็นอ.จะบอกอะไร/เหลือการเรียน2ครั้ง คือ 15พ.ค.ตอน08.30 กับ 17พ.ค. จริงปิดเทอมแล้ว แต่อ.จะสอนให้จบตอน09.30 ครับ
Cr.Nuttaphol Laemit

LAW3054 คลัง
ข้อ1 รัฐธรรมนูญ 143,166 168-170
ข้อ2 พรบวิธีการงบประมาณ 9, 9ทวิ 18,19,24,26
ข้อ3 พรบเงินคงคลัง 4,6,7
ข้อ4 พรบหนี้สาธารณะ 4,7,8,14,20-26
Cr.Joy Laowi

LAW4002 ว่าความ
1.ร่างฟ้องอาญา ปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์
Cr.Waraporn Sumalee

LAW4007 นิติปรัชญา
-กม ธรรมชาติ5ยุค
-ปฎิฐานนิยมของฮาร์ทและข้อวิจารณ์ของฟุลเลอร์+ดอร์กิ้นด์
-ปรัชญากม.ไทย

LAW4009 ทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์ ม6 7 8 9-12 15 17 27 31 32
สิทธิบัตร ม4 5-8 10-16
Cr.Oopz Pattiez

LAW4010 การค้า
ข้อ1 เลทเตอร์ออฟเครดิต
ข้อ2 incoterm2010

ข้อ3 พ.ร.บ.รับขนฯ อ.แพรวพรรณ
มีมาตรา 39 มาตรา 52มาตรา58ว.1ว.2 มาตรา60(1)(2)+ม.17(2) ม.59ดูมานิดนึง ม.43 44 45
Cr.VipCream Toast

LAW4051 ร่างกฎหมาย
1.หน้าที่ของผู้ร่างกฎหมาย
2.เครื่องช่วยในการร่างกฎหมาย
3.ที่มาของร่างกฎหมาย พระราชกำหนด,พระราชกฤษฎีกา
4.ขั้นตอนการยกร่างกฎหมาย
5.วันใช้บังคับ
Cr.Still Exist

ข้อสอบเก่า นิติศาสตร์ รามคำแหง Credit: www.mjsheetramfree.com [updated]

เฉลยข้อสอบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 1. LAW1001 (LA 101),(LW 101) หลักกฎหมายมหาชน
 2. LAW1002 (LA 102),(LW 102) หลักกฎหมายเอกชน
 3. LAW1003 (LA 103),(LW 203) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
 4. LAW1004 (LA 104) (LW 104) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 5. LAW2001 (LA 201),(LW 204) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์
 6. LAW2002 (LA 202),(LW 205) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้
 7. LAW2003 (LA 203),(LW 208) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
 8. LAW2004 (LA 204),(LW 202) กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
 9. LAW2005 (LA 205),(LW 209) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้
 10. LAW2006 (LA 206),(LW 206) กฎหมายอาญา 1
 11. LAW2007 (LA 207),(LW 207) กฎหมายอาญา 2
 12. LAW2008 (LA 208),(LW 210) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
 13. LAW2009 (LA 209),(LW 211) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความการพนันขันต่อ
 14. LAW2010 (LA 210),(LW 302) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ
 15. LAW2011 (LA 211),(LW 303) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า
 16. LAW2012 (LA 212),(LW 212) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
 17. LAW2013 (LA 213),(LW 213) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
 18. LAW2032 (LA 232),(LW 103) ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
 19. LAW2036 (LA 236), (LW 446) สิทธิมนุษยชน
 20. LAW2043 (LA 243),(LW 424) ปัญหาในกฎหมายแพ่ง
 21. LAW2044 (LA 244),(LW 422) กฎหมายเศรษฐกิจ
 22. LAW3001 (LA 301),(LW 301) กฎหมายอาญา 3
 23. LAW3002 (LA 302),(LW 310) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน
 24. LAW3003 (LA 303),(LW 304) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว
 25. LAW3004 (LA 304),(LW 305) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 26. LAW3005 (LA 305),(LW 306) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
 27. LAW3006 (LA 306),(LW 308) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
 28. LAW3007 (LA 307),(LW 307) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
 29. LAW3008 (LA 308),(LW 309) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
 30. LAW3009 (LA 309),(LW 311) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
 31. LAW3010 (LA 310),(LW 313) กฎหมายล้มละลาย
 32. LAW3011 (LA 311),(LW 314) กฎหมายลักษณะพยาน
 33. LAW3012 (LA 312),(LW 312) กฎหมายปกครอง
 34. LAW3033 (LA 333),(LW 440) อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
 35. LAW3035 (LA 335),(LW 443) การสืบสวนและสอบสวน
 36. LAW3036 (LA 336),(LW 444) ปัญหาในกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา
 37. LAW3038 (LA 338),(LW 437 ) กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
 38. LAW3054 (LA 354),(LW 404) กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ
 39. LAW3056 (LA 356),(LW 460) กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
 40. LAW4001 (LA 401),(LW 406) กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
 41. LAW4002 (LA 402),(LW 423) การว่าความ
 42. LAW4003 (LA 403),(LW 403) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
 43. LAW4004 (LA 404),(LW 401) กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
 44. LAW4005 (LA 405),(LW 438) หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
 45. LAW4006 (LA 406),(LW 405) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
 46. LAW4007 (LA 407),(LW 201) นิติปรัชญา
 47. LAW4008 (LA 408),(LW 402) กฎหมายที่ดิน
 48. LAW4045 (LA 445),(LW 416) กฎหมายว่าด้วยการเกษตรและวิธีพิจารณาความในศาลเกษตร
 49. LAW4046 (LA 446),(LW 418) กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งและการจราจร
 50. LAW4048 (LA 448),(LW 409) กฎหมายทหาร