แนวข้อสอบ นิติ ราม S/55 Credit : คุณ Juno’ Laws [update 14 พค]


LAW1001 มหาชน
ข้อ3 อ.พัฒนะ เรือนใจดี ออกบทที่9-10

LAW1002 เอกชน
ข้อ1 ม.4ว.1 ม.4ว.2 ม.15
ข้อ2
ผู้เยาว์ ม.19-25
คนวิกลจริต ม.28 30
คนไร้ ม.29
คนเสมือนไร้ ม.34
ข้อ3 ม.61 ม.15

LAW1003 นิติกรรม
1.*170 169 369
2.ผลของโมฆะกรรม
3.193/3 ว.2 193/5 193/14 193/15 193/30
4,358 359
Cr.Beer Haineken

LAW 2001 ทรัพย์
อาจารย์พิมพ์ใจ >>>
1299/1310/1311/1312/1329-1332 (2ข้อ)
อาจารย์สมหมาย>>>
1367/1368/1375/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1384/1387/1388/1389/1390/1401 (2ข้อ)
Cr.Ple Apple

LAW2002 หนี้
เซต1
- ลูกหนี้ผิดนัด มาตรา217-219 203 204 216 224
- บังคับชำระหนี้ มาตรา213 214
- ช่วงสิทธิ 226ว.2 227 229(3) ช่วงทรัพย์ 228 +ลูกหนี้ร่วม 291
- เพิกถอนการฉ้อฉล 237 238 240
- โอนสิทธิเรียกร้อง 303 306 308
เซต2
- วัตถุแห่งหนี้ 195ว1ว2
- กำหนดเวลาชำระหนี้ 203 206 ลูกหนี้ผิดนัด204 216 217
- การบังคับชำระหนี้ 213 214 215 216 217-219 222 224
- ช่วงทรัพย์ช่วงสิทธิ 226 227 229 228
- โอนสิทธิเรียกร้อง 303 306 308
Cr.ดำ และ ขาว

LAW2003 ละเมิด
ส่วนที่ 1 : 420* 421* 422 423**
ส่วนที่ 2 : 425* 427 428 429* 430* 432*
ส่วนที่ 3 : 433* 434 436 437*
ส่วนที่ 4 : อ.ยังไม่ให้แนวคับผม แต่อ.ท่านบอกว่า ออกไม่ถึงนิรโทษกรรมครับ
Cr.SaAek Prom-In

LAW2004 รัฐธรรมนูญ
ชีทกิจบดีโมเดลที่แจกในคาบเรียน ดาวโหลดที่ http://toniti.blogspot.com/2012/06/kijbodi-model-no2-3-8-9.html

ข้อ 1 – 2 ให้ดูในกิจบดี โมเดลครับ (อ.ท่านแจกในคาบ) มี 2 ประเด็นครับ
1.จะเป็นเรื่องของที่มาของอำนาจต่างๆ การใช้อำนาจต่างๆ การควบคุมตรวจสอบครับ
2.ประวัติรธน.ไทย ขั้นตอนการร่างกฎหมาย
3.หลักการของระบอบประชาธิปไตยครับ
Cr.SaAek Prom-In
ส่วนนี่ส่วนของวันพุธนะครับ
ม.235 ม.236 ม.65ว2+ม.18ว1 ม.106(7) ม.239ว1+(ม.163 ม.164 ม.165)
ม.223ว1ว2 ม.291 ม.219ว3 ม.239ว2ว.ท้าย
Cr.ต.ต้น เด็กนิติศาสตร์

LAW2005 ซื้อขาย
ส่วนของข้อ1 เน้น456สัญญาจะซื้อจะขาย+193/30

ข้อ 1 : 453 456 458 ดูหลักเกณฑ์จะซื้อจะขาย
ข้อ 2 : 472 473 475 481
ข้อ 3 : 491,499,498,492,501
Cr.SaAek Prom-In

LAW2006 อาญา1
ปิดคอร์ทสวันนี้ อ.บอกขอบเขตมาดังนี้ครับมาตรา
ปอ. 59 60 61 62 67 68 80 81 82
Cr.SaAek Prom-In

LAW2007 อาญา2
ข้อ1-2
1.ดูหมิ่น ม.136
2.แจ้งความเท็จ ม.137,172,173,174,181
3.ให้สินบนเจ้าพนักงาน ม.144,149
4.เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ม.157
5.หนีที่คุมขัง ม.189,190,192,191

LAW2011 ตัวแทน
- ม.801 ว.2 (2) +822+823+800
- 805+803+827 ว.แรก +812
- 805+818
- 810+811
- 810+811+812
- 819+816+810
- 806+ ฎีกา311/2527
- 806+798+820
ตัวแทน 2 ข้อ
นายหน้าดูที่สอนชั่วโมงสุดท้าย
Cr.นักศึกษา วิชากฎหมาย

LAW2013 ตั๋วเงิน Cr. ต.ต้น เด็กนิติศาสตร์
มาตรา 898-905
มาตรา 908-923 *มาตรา 925 926 (ดูผ่าน)
มาตรา931 935 937
มาตรา938-940+921
มาตรา987-1000 * มาตรา 993 996 ไม่ออก
1006-1009+949 *ที่เน้นมากคือ 1007-1009

LAW2036 สิทธิมนุษยชน ของอ. ประกอบค่ะ
1.ความหมายของสิทธิมนุษยชน
2.ที่มาของสิทธิมนุษยชนยุคปัจจุบัน
3.การต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
4.สิทธิมนุษยชนในกฎบัตรสหประชาชาติ บทที่6 หน้า255
5.ปฎิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หน้า 276 จร้า
Cr.Oil Srangpo

LAW3001 อาญา3
-ความผิดชีวิตและร่างกาย 288 290 291 295 297 300 (1 ข้อ)
-ความผิดต่อเสรีภาพ 309 310 313 316 317 318 319
-ความผิดฐานหมิ่นประมาท 326 330 331 (เสรีภาพหรือหมิ่นประมาท 1ข้อ)
-ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 334 336 337 339 340 341 352 (2 ข้อ)

LAW3002 หุ้นส่วน
ข้อ1 1030 1050 1051 1068 1052 1054 1072
ข้อ2 1095วรรคแรก 1079 1082 1088 1080 1091 1068+1080
ข้อ3 1113 1129ว.2ว.3 1151 1175 1178 1182 1190 1194 1220 1224 1195

LAW3005 วิแพ่ง1
เขตศาล ม. 4(1) 4ทวิ 4ตรี 5
คู่ความ ม.55-59
ทิ้งฟ้อง ถอนฟ้อง ม.174 175 176
ฟ้องแย้ง ม.1(3) 177ว.3 179ว.3
Cr.Fo-Fern Sribunruang

LAW3007 วิแพ่ง2
**อ.นันทรัต (ครั้งที่ 5)แนวข้อสอบ ใน 3 ข้อนี้ จะออกสอบ 2 ข้อ (โดยให้ดูหลัก และข้อยกเว้น)
1. ม.223 ทวิ (จำหลักเกณฑ์ 3 ข้อ ศาลจึงจะอนุญาต และหากศาลอนุญาตให้ดูเป็นที่สุดหรือไม่ และกรณีที่ศาลยกคำร้องให้ดูว่าเพราะอะไร)
2. ม.138 +223 + 229 เกี่ยวกับสัญญาประนีประนอมยอมความกับคำพิพากษาตามยอม – เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นจึงจะอุทธรณ์ได้ตาม 223+229
3. ม .226 + 227 + 228 จะออกมาตราใดมาตราหนึ่งเท่านั้น (ข้อสอบจะออกเป็นตัวอย่างในห้อง)
**อ.นครออก 2 ข้อ
ข้อ 3 วิธีการชั่วคราว ม.253 254 264
ข้อ 4 วิธีการบังคับคดี
Cr.Jitsukon Puyaroon

LAW3010 กฎหมายล้มละลาย
อ.มณฑาเน้น
ข้อ1. 94ว.แรก94(1)94(2)95+ ฎ.725/249596+96ว.ท้าย (ม.733+สัญญาพิเศษ)
ข้อ2 ม.13 ฎ.5898/2531 597/2523
ข้อ3 ม.46+42+52ว.ท้าย
Cr.TheMagician Aof

LAW3011 พยาน
ข้อ1 หน้าที่นำสืบ วิแพ่ง ม.84 84/1 177ว.2 183 / วิอาญา 174 176
Cr.TheMagician Aof

LAW3012 ปกครอง
ส่วนที่1พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
อ.บอกว่าออกเท่าที่สอนก็น่าจะออกพวก
อำนาจฝ่ายปกครอง การกระจายอำนาจ แบ่งอำนาจ รวมอำนาจ//บริหารราชการส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น

ส่วนที่2พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
อ.สอนถึงม.3, 4, 5จนท.+13+16+18, 5คู่กรณี+21,22,23,24
ส่วนคำนิยามอื่นในม.5อ.พูดคร่าวๆตามตัวบทเลย, การดำเนินการทางปกครองม.30,31,32
ขั้นออกคำสั่งทางปกครอง
1.แบบของคำสั่งทางปกครองม.34
2.ผลใช้บังคับม.42+การแจ้งม.68-74อ.พูดเล่นๆบอกว่าเรื่องการแจ้งไม่เคยออกสอบแต่อาจจะออกในอนาคตไม่เทอมนี้ก็เทอมหน้า
3.เงื่อนไขในการออกคำสั่งทางปกครองของจนท.ม.39
4.การแก้ไขเมื่อมีข้อบกพร่องม.41,42,43
แล้วก็การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองม.44เป็นต้นไปสอนถึงประมาณม.53

ส่วน พรบ.จัดตั้ง
ส่วนที่ 1 เขตอำนาจศาลปกครอง อาจารย์ เน้น ม.9 ว.1 (1)-(6)
(อาจารย์บอกท่องไม่ได้ไปเจอกันเ่ทอมหน้าเลย)(ใช้ประกอบ ม.72 ด้วย)
ส่วนที่ 2 เงื่อนไขการฟ้องคดี อาจารย์ให้มา 5 ข้อ
แต่ถ้าไปดูในเฉลยข้อสอบเก่า จะมี 6 ข้อค่ะ (พวก ม.42 45 49 50 51 52)

ส่วนที่3พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ2542 ขึ้นบรรยายคราวหน้า
Cr.Aom Pongbour

LAW3038
อ.สุธินี ออกคนเดียว4ข้อ
เท่าที่เรียนอ.บอกแค่ว่าที่แน่ๆ
ดูอำนาจศาลเยาวชนฯ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯม.10(1)ประกอบม.5,95 และประมวลกฎหมายอาญาม.73-75
หรือการโอนคดีมี4กรณี1)ม.14ประกอบม.12 2)ม.96 3)ม.97 4.)ม.98+ป.วิอาญาม.26
ทั้งหมดที่กล่าวมาออกแน่ 1 ข้อ
ส่วนอีก3ข้อ ยังไม่เห็นอ.จะบอกอะไร/เหลือการเรียน2ครั้ง คือ 15พ.ค.ตอน08.30 กับ 17พ.ค. จริงปิดเทอมแล้ว แต่อ.จะสอนให้จบตอน09.30 ครับ
Cr.Nuttaphol Laemit

LAW3054 คลัง
ข้อ1 รัฐธรรมนูญ 143,166 168-170
ข้อ2 พรบวิธีการงบประมาณ 9, 9ทวิ 18,19,24,26
ข้อ3 พรบเงินคงคลัง 4,6,7
ข้อ4 พรบหนี้สาธารณะ 4,7,8,14,20-26
Cr.Joy Laowi

LAW4002 ว่าความ
1.ร่างฟ้องอาญา ปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์
Cr.Waraporn Sumalee

LAW4007 นิติปรัชญา
-กม ธรรมชาติ5ยุค
-ปฎิฐานนิยมของฮาร์ทและข้อวิจารณ์ของฟุลเลอร์+ดอร์กิ้นด์
-ปรัชญากม.ไทย

LAW4009 ทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์ ม6 7 8 9-12 15 17 27 31 32
สิทธิบัตร ม4 5-8 10-16
Cr.Oopz Pattiez

LAW4010 การค้า
ข้อ1 เลทเตอร์ออฟเครดิต
ข้อ2 incoterm2010

ข้อ3 พ.ร.บ.รับขนฯ อ.แพรวพรรณ
มีมาตรา 39 มาตรา 52มาตรา58ว.1ว.2 มาตรา60(1)(2)+ม.17(2) ม.59ดูมานิดนึง ม.43 44 45
Cr.VipCream Toast

LAW4051 ร่างกฎหมาย
1.หน้าที่ของผู้ร่างกฎหมาย
2.เครื่องช่วยในการร่างกฎหมาย
3.ที่มาของร่างกฎหมาย พระราชกำหนด,พระราชกฤษฎีกา
4.ขั้นตอนการยกร่างกฎหมาย
5.วันใช้บังคับ
Cr.Still Exist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>