ข้อสอบเก่า นิติศาสตร์ รามคำแหง Credit: www.mjsheetramfree.com [updated]

เฉลยข้อสอบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 1. LAW1001 (LA 101),(LW 101) หลักกฎหมายมหาชน
 2. LAW1002 (LA 102),(LW 102) หลักกฎหมายเอกชน
 3. LAW1003 (LA 103),(LW 203) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
 4. LAW1004 (LA 104) (LW 104) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 5. LAW2001 (LA 201),(LW 204) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์
 6. LAW2002 (LA 202),(LW 205) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้
 7. LAW2003 (LA 203),(LW 208) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
 8. LAW2004 (LA 204),(LW 202) กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
 9. LAW2005 (LA 205),(LW 209) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยนให้
 10. LAW2006 (LA 206),(LW 206) กฎหมายอาญา 1
 11. LAW2007 (LA 207),(LW 207) กฎหมายอาญา 2
 12. LAW2008 (LA 208),(LW 210) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
 13. LAW2009 (LA 209),(LW 211) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความการพนันขันต่อ
 14. LAW2010 (LA 210),(LW 302) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ
 15. LAW2011 (LA 211),(LW 303) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า
 16. LAW2012 (LA 212),(LW 212) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย
 17. LAW2013 (LA 213),(LW 213) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
 18. LAW2032 (LA 232),(LW 103) ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
 19. LAW2036 (LA 236), (LW 446) สิทธิมนุษยชน
 20. LAW2043 (LA 243),(LW 424) ปัญหาในกฎหมายแพ่ง
 21. LAW2044 (LA 244),(LW 422) กฎหมายเศรษฐกิจ
 22. LAW3001 (LA 301),(LW 301) กฎหมายอาญา 3
 23. LAW3002 (LA 302),(LW 310) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน
 24. LAW3003 (LA 303),(LW 304) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว
 25. LAW3004 (LA 304),(LW 305) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 26. LAW3005 (LA 305),(LW 306) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
 27. LAW3006 (LA 306),(LW 308) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
 28. LAW3007 (LA 307),(LW 307) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
 29. LAW3008 (LA 308),(LW 309) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
 30. LAW3009 (LA 309),(LW 311) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
 31. LAW3010 (LA 310),(LW 313) กฎหมายล้มละลาย
 32. LAW3011 (LA 311),(LW 314) กฎหมายลักษณะพยาน
 33. LAW3012 (LA 312),(LW 312) กฎหมายปกครอง
 34. LAW3033 (LA 333),(LW 440) อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
 35. LAW3035 (LA 335),(LW 443) การสืบสวนและสอบสวน
 36. LAW3036 (LA 336),(LW 444) ปัญหาในกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา
 37. LAW3038 (LA 338),(LW 437 ) กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
 38. LAW3054 (LA 354),(LW 404) กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการคลังของรัฐ
 39. LAW3056 (LA 356),(LW 460) กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
 40. LAW4001 (LA 401),(LW 406) กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
 41. LAW4002 (LA 402),(LW 423) การว่าความ
 42. LAW4003 (LA 403),(LW 403) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
 43. LAW4004 (LA 404),(LW 401) กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
 44. LAW4005 (LA 405),(LW 438) หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
 45. LAW4006 (LA 406),(LW 405) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
 46. LAW4007 (LA 407),(LW 201) นิติปรัชญา
 47. LAW4008 (LA 408),(LW 402) กฎหมายที่ดิน
 48. LAW4045 (LA 445),(LW 416) กฎหมายว่าด้วยการเกษตรและวิธีพิจารณาความในศาลเกษตร
 49. LAW4046 (LA 446),(LW 418) กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งและการจราจร
 50. LAW4048 (LA 448),(LW 409) กฎหมายทหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>